WINE BRANDS
品牌葡萄酒
 • 拉菲家族
 • 奔富系列
 • 拉菲庄园
 • 罗曼尼康帝
 • 拉图庄园
 • 奔富620-Penfolds Bin 620
  Penfolds Bin 620
  750ml  2008
  • 市场价: ¥ 11354.00
  • 散支价: ¥ 9396.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 奔富407-Penfolds Bin 407 (Iron cover)
  Penfolds Bin 407 (Iron cover)
  750ml  2013
  • 市场价: ¥ 474.00
  • 散支价: ¥ 419.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 葛兰许-Penfolds Grange
  Penfolds Grange
  750ml  1990
  • 市场价: ¥ 4892.00
  • 散支价: ¥ 4049.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 奔富9-Penfolds Bin 9
  Penfolds Bin 9
  750ml  2012
  • 市场价: ¥ 214.00
  • 散支价: ¥ 189.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 葛兰许-Penfolds Grange
  Penfolds Grange
  750ml  1993
  • 市场价: ¥ 3797.00
  • 散支价: ¥ 3247.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 葛兰许-Penfolds Grange
  Penfolds Grange
  750ml  2007
  • 市场价: ¥ 4117.00
  • 散支价: ¥ 3521.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 葛兰许-Penfolds Grange
  Penfolds Grange
  750ml  1991
  • 市场价: ¥ 4591.00
  • 散支价: ¥ 3800.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 葛兰许-Penfolds Grange
  Penfolds Grange
  750ml  1992
  • 市场价: ¥ 4081.00
  • 散支价: ¥ 3490.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲庄园-Chateau Lafite Rothschild
  Chateau Lafite Rothschild
  1500ml  2009
  • 市场价: ¥ 33176.00
  • 散支价: ¥ 13823.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-08-23
 • 拉菲庄园-Chateau Lafite Rothschild
  Chateau Lafite Rothschild
  750ml  1905
  • 市场价: ¥ 86791.00
  • 散支价: ¥ 71827.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲副牌-Carruades de Lafite
  Carruades de Lafite
  750ml  1966
  • 市场价: ¥ 3496.00
  • 散支价: ¥ 2990.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲副牌-Carruades de Lafite
  Carruades de Lafite
  750ml  2000
  • 市场价: ¥ 2940.00
  • 散支价: ¥ 2514.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲副牌-Carruades de Lafite
  Carruades de Lafite
  750ml  1995
  • 市场价: ¥ 2340.00
  • 散支价: ¥ 2001.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲副牌-Carruades de Lafite
  Carruades de Lafite
  750ml  2004
  • 市场价: ¥ 2316.00
  • 散支价: ¥ 1981.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲副牌-Carruades de Lafite
  Carruades de Lafite
  750ml  1986
  • 市场价: ¥ 3676.00
  • 散支价: ¥ 3144.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉菲庄园-Chateau Lafite Rothschild
  Chateau Lafite Rothschild
  1500ml  2005
  • 市场价: ¥ 19301.00
  • 散支价: ¥ 15973.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • DRC拉塔希-DRC La Tache
  DRC La Tache
  750ml  1982
  • 市场价: ¥ 22454.70
  • 散支价: ¥ 18583.20
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC罗曼尼康帝-DRC Romanee Conti
  DRC Romanee Conti
  750ml  1988
  • 市场价: ¥ 111012.00
  • 散支价: ¥ 91872.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC拉塔希-DRC La Tache
  DRC La Tache
  750ml  2008
  • 市场价: ¥ 22076.25
  • 散支价: ¥ 18270.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC拉塔希-DRC La Tache
  DRC La Tache
  750ml  1994
  • 市场价: ¥ 22076.25
  • 散支价: ¥ 18270.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC罗曼尼康帝-DRC Romanee Conti
  DRC Romanee Conti
  750ml  1992
  • 市场价: ¥ 111012.00
  • 散支价: ¥ 91872.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC拉塔希-DRC La Tache
  DRC La Tache
  750ml  1989
  • 市场价: ¥ 20940.90
  • 散支价: ¥ 17330.40
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC拉塔希-DRC La Tache
  DRC La Tache
  750ml  1992
  • 市场价: ¥ 19931.70
  • 散支价: ¥ 16495.20
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • DRC拉塔希-DRC La Tache
  DRC La Tache
  750ml  1995
  • 市场价: ¥ 22076.25
  • 散支价: ¥ 18270.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-20
 • 拉图庄园-Chateau Latour
  Chateau Latour
  1500ml  1983
  • 市场价:  暂无报价
  • 散支价:  暂无报价
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 未确定
 • 拉图庄园-Chateau Latour
  Chateau Latour
  1500ml  1967
  • 市场价:  暂无报价
  • 散支价:  暂无报价
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 未确定
 • 拉图副牌-Les Forts de Latour
  Les Forts de Latour
  1500ml  2003
  • 市场价: ¥ 4049.00
  • 散支价: ¥ 3455.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 法国  2016-07-28
 • 拉图副牌-Les Forts de Latour
  Les Forts de Latour
  1500ml  2002
  • 市场价: ¥ 4716.00
  • 散支价: ¥ 3930.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 法国  2016-07-28
 • 拉图三牌-Pauillac de Latour
  Pauillac de Latour
  750ml  2008
  • 市场价: ¥ 923.00
  • 散支价: ¥ 802.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉图副牌-Les Forts de Latour
  Les Forts de Latour
  750ml  2002
  • 市场价: ¥ 1965.00
  • 散支价: ¥ 1680.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉图庄园-Chateau Latour
  Chateau Latour
  750ml  1972
  • 市场价: ¥ 4382.00
  • 散支价: ¥ 3626.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
 • 拉图副牌-Les Forts de Latour
  Les Forts de Latour
  750ml  1994
  • 市场价: ¥ 1881.00
  • 散支价: ¥ 1608.00
  • 整箱价:  请登陆查看
  • 中国香港  2016-07-28
CHATEAU BRANDS
酒庄品牌